1. 18058382 Journal of Asian natural products research (2008)

2. 16047560 Am J Chin Med. (2005) Genes: ED1 interleukin-1beta

3. 15558700 Biomed Chromatogr. (2005)

4. 12776332 Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. (2001)

5. 11520241 J Nat Prod. (2001)

6. 11441614 Ultrason Sonochem. (2001)

7. 2633619 Am J Chin Med. (1989)

8. 2618667 Yao Xue Xue Bao. (1989)