1. 17427256 Electrophoresis (2007) Genes: ACN EMI

2. 17289059 Journal of chromatography. A (2007)

3. 16780157 Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. (2006)

4. 16364643 Bioorg Med Chem Lett. (2006)

5. 16167304 Biomed Chromatogr. (2006)

6. 15556494 J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. (2004)

7. 10536849 J Chromatogr A. (1999)

8. 9809449 J Chromatogr A. (1998)

9. 8328283 Yao Xue Xue Bao. (1993)