1. 17658714 Journal of pharmaceutical and biomedical analysis (2007)

2. 18027653 Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazh (2007)

3. 15974438 Arch Pharm Res. (2005)

4. 15789750 Arch Pharm Res. (2005) Genes: MAO-B MAO-A

5. 10843587 J Nat Prod. (2000)