1. 18184547 Zhong xi yi jie he xue bao = Journal of Chinese in (2008) Genes: SPC

2. 18175961 Biol. Pharm. Bull. (2008) Genes: tyrosinase

3. 17374486 Bioorg. Med. Chem. (2007)

4. 17186494 Phytotherapy research : PTR (2007)

5. 17658714 Journal of pharmaceutical and biomedical analysis (2007)

6. 18027653 Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazh (2007)

7. 16946508 Biol Pharm Bull. (2006)

8. 16462036 Biol Pharm Bull. (2006) Genes: alpha-glucosidase

9. 16392664 Arch Pharm Res. (2005)

10. 16320211 Planta Med. (2005) Genes: ER

11. 15789750 Arch Pharm Res. (2005) Genes: MAO-B MAO-A

12. 15621632 J Asian Nat Prod Res. (2005)

13. 15114505 Planta Med. (2004) Genes: DGAT

14. 12951485 Biol Pharm Bull. (2003) Genes: tyrosinase

15. 12865979 Planta Med. (2003) Genes: tyrosinase

16. 12591262 Phytochemistry. (2003)

17. 12161123 Bioorg Med Chem Lett. (2002) Genes: PDE5 PDE4

18. 11388464 Biosci Biotechnol Biochem. (2001)

19. 10963959 Toxicol In Vitro. (2000)

20. 10470145 Anticancer Res. (1999)

21. 9868163 J Nat Prod. (1998)

22. 9225612 Planta Med. (1997)

23. 17252471 Planta Med. (1996)