1. 16908416 Drug Dev Ind Pharm. (2006)

2. 16332442 Pharmacol Res. (2006) Genes: TNF TNF-alpha MPO myeloperoxidase

3. 17326410 Zhong yao cai = Zhongyaocai = Journal of Chinese m (2006) Genes: TNF TNF-alpha SR-A IL-6 CD14

4. 10691706 J Nat Prod. (2000)

5. 11243172 Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. (1997)

6. 1964528 Yao Xue Xue Bao. (1990)

7. 2641852 Zhongguo Yao Li Xue Bao. (1989)