1. 16920317 J Pharm Biomed Anal. (2006)

2. 16856485 Yao Xue Xue Bao. (2006)

3. 16144321 Yao Xue Xue Bao. (2005)

4. 12685348 Zhong Yao Cai. (2002)

5. 11038925 Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. (1997)

6. 9772603 Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. (1996) Genes: ABC CRH

7. 8703356 Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. (1996)