1. 16875827 Bioorg Med Chem. (2006) Genes: DCK ATPase

2. 16075731 Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. (2005)

3. 15719631 Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. (2005)

4. 15584226 J Chromatogr A. (2004)

5. 12958840 Yao Xue Xue Bao. (2003) Genes: DCC

6. 12914322 Yao Xue Xue Bao. (2002)

7. 12580080 Yao Xue Xue Bao. (2001) Genes: ANG RHR

8. 11482769 Farmaco. (2001)

9. 7553972 Chem Pharm Bull (Tokyo). (1995) Genes: PAF

10. 7709752 Zhongguo Yao Li Xue Bao. (1994)

11. 1934161 Chem Pharm Bull (Tokyo). (1991)

12. 3234487 Eur J Pharmacol. (1988)

13. 17401886 Planta Med. (1981)