1. 16323547 Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. (2005)

2. 15584226 J Chromatogr A. (2004)

3. 7717058 Zhongguo Yao Li Xue Bao. (1994)

4. 1934161 Chem Pharm Bull (Tokyo). (1991)

5. 2379282 Chem Pharm Bull (Tokyo). (1990)

6. 17221426 Planta Med. (1990)

7. 17262257 Planta Med. (1989)

8. 2411906 J Pharmacobiodyn. (1985)

9. 17401886 Planta Med. (1981)