1. 17687402 Neuroscience bulletin (2006)

2. 15503774 Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. (2004)

3. 14516420 Clin Exp Pharmacol Physiol. (2003) Genes: TMP

4. 12106597 Life Sci. (2002) Genes: TMP

5. 7616688 Jpn J Pharmacol. (1995) Genes: TMP