1. 17972581 Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazh (2007)

2. 15909545 J Chromatogr A. (2005)

3. 15789549 Mol Divers. (2005)

4. 12802727 Planta Med. (2003)

5. 12776516 Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. (2002)