1. 17552157 Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazh (2007)

2. 16624277 Eur J Pharmacol. (2006)

3. 15909545 J Chromatogr A. (2005)

4. 16154159 Life Sci. (2005)

5. 15387176 J Chromatogr A. (2004)

6. 15563065 Yao Xue Xue Bao. (2004)

7. 12802727 Planta Med. (2003)