1. 17580690 Se pu = Chinese journal of chromatography / Zhongg (2007)

2. 15807249 Zhong Yao Cai. (2004) Genes: NKA

3. 15376388 Zhong Yao Cai. (2004)

4. 12774353 Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. (2002)