1. 17552156 Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazh (2007)

2. 16870411 Microbiol Res. (2006)

3. 9761340 Int J Food Microbiol. (1998)

4. 8442666 Arch Biochem Biophys. (1993)