1. 17847709 J Enzyme Inhib Med Chem (2007) Genes: tyrosinase

2. 14567550 J Enzyme Inhib Med Chem. (2003) Genes: FAS

3. 12350154 J Nat Prod. (2002)

4. 11344041 Mutat Res. (2001)