1. 18166193 Journal of chromatography. A (2008)

2. 16978539 Cell Mol Immunol. (2006) Genes: IL-10 IL-4 IFN-gamma

3. 16787600 Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. (2006)

4. 15804517 Toxicon. (2005)

5. 15639225 Arch Biochem Biophys. (2005)

6. 15010258 Life Sci. (2004)

7. 11578803 Cancer Lett. (2001)

8. 12548780 Shi Yan Sheng Wu Xue Bao. (1999)

9. 9568103 Anticancer Res. (1998)

10. 8028444 Life Sci. (1994)

11. 1397965 Gen Pharmacol. (1992)