1. 16497459 J Ethnopharmacol. (2006) Genes: tyrosinase

2. 12067157 J Asian Nat Prod Res. (2002)

3. 11441614 Ultrason Sonochem. (2001)

4. 1448565 Radiobiologiia. (1992)