1. 16161030 Phytother Res. (2005)

2. 8422188 Gan To Kagaku Ryoho. (1993)

3. 8281583 Chem Pharm Bull (Tokyo). (1993)

4. 7763798 Phytochemistry. (1993)

5. 8508481 Chem Pharm Bull (Tokyo). (1993)

6. 1477912 Chem Pharm Bull (Tokyo). (1992)

7. 1394660 Chem Pharm Bull (Tokyo). (1992)

8. 1525934 Chem Pharm Bull (Tokyo). (1992)

9. 3631886 Anticancer Res. (1987) Genes: GPT

10. 6510638 Gann. (1984) Genes: MM2

11. 7116981 Chemotherapy. (1982)