1. 17276646 Journal of pharmaceutical and biomedical analysis (2007) Genes: IL-1beta TNF TNF-alpha

2. 16529697 Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. (2006) Genes: CD8 CD4

3. 9884180 J Altern Complement Med. (1998)

4. 9764768 J Altern Complement Med. (1998)

5. 8580695 Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. (1995)