1. 17552157 Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazh (2007)

2. 16462078 Chem Pharm Bull (Tokyo). (2006)

3. 16272738 Chem Pharm Bull (Tokyo). (2005)

4. 15563065 Yao Xue Xue Bao. (2004)

5. 12016917 Yao Xue Xue Bao. (1998)


© 2007 National Taiwan Univerisity, Taipei, Taiwan